Beleidsplan Welzijn Edison

Beleidsplan 2016-2020

Inhoudsopgave:

Inleiding

  1. Missie
  2. Visie
  3. Doelstellingen
 1.  1.  Achtergrond
 2. Toekomst
 3. Wat hebben we tot op heden bereikt
 4. Werkzaamheden van de stichting
 5. Inkoopsbeleid
 6. Financiën
 7. Vermogen
 8. Beloningsbeleid
 9. Het bestuur

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan voor het jaar 2016. Dat elke jaar aangepast kan worden. Het document moet gezien als een model dat in ontwikkeling is. Het heeft allemaal doelen en kan steeds concreter gemaakt worden. Naast de contractmedewerkers,

steunt de stichting vooral op de inzet van onze vrijwilligers. Deze situatie willen wij dan ook de komende jaren koesteren en waar mogelijk verder uitbreiden.

 

Missie

Stichting Welzijn Edison Dagbesteding & Begeleiding

heeft als missie bieden van tijdelijke of permanente beschermde werkgelegenheid. De beschermde werkgelegenheid wordt geboden aan mensen die het op de vrije arbeidsmarkt niet voor elkaar krijgen, zonder directe steun van de overheid of subsidies. Deze werkgelegenheid bieden wij aan in de volgende vormen;

 • Stage ( Erkend leerbedrijf )
 • Werkervaringplek
 • Dagbesteding
 • Dienstverband
 • Vrijwilligerswerk

1.2 Visie

Door het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze biedt de stichting extra structuur aan het leven van mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer. De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen. Ze worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Door goede begeleiding zorgt de stichting voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Op de dagbesteding kan iedereen zich op zijn of haar eigen niveau onder kwalitatief uitstekende begeleiding ontwikkelen en werken aan persoonlijke doelen om zo meer inhoud te geven aan het eigen leven. De voortgang wordt per deelnemer regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dagbesteding vindt plaats in een setting zonder tijdsdruk waarin deelnemers zich vakmatig en qua sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 

De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Groepen mensen kunnen hier niet altijd mee omgaan. De overheid ondersteunt de burger nu nog maar wordt ook steeds minder, en wordt juist voor deze groep mensen moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende maatschappij. Vaak is werken het middel voor deze groep om zich in de maatschappij het hoofd te bieden. Indien de factor “ werk” ontbreekt wordt het gat alleen maar groter en groter. Door zinvol werk en structuur kan deze groep zijn weg in de maatschappij (terug ) vinden. In een klein deel van deze groep is zelfstandig functioneren in de maatschappij en het vinden van werk op vrije arbeidsmarkt door hun problematiek onmogelijk. Ook deze mensen verdienen zinvol werk en kunnen dit bij ons vinden. (Dagbesteding PGB )

 

 • Doelgroep

Op eigen kracht lukt het onze doelgroep niet om aan de slag te komen. Dit kan vele oorzaken hebben. Uitkeringsgerechtigd zijn via WWB, WW, Wajong of WIA en willen re-integreren. Mensen met een PGB –beschikking, Ex gedetineerd zijn of Tbs-ers die een dagbesteding nodig hebben ter voorbereiding voor terug keer en zelfstandig functioneren in de maatschappij.

 

Naast deze doelgroep ontstaat er een steeds grotere groep mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten om zo een stukje sociaal leven te hebben en enige vorm van ritme. Denk hierbij aan gepensioneerden, vutters, AOW’ers en ook huisvrouwen.

 

1.3 Doelstellingen van

Stichting Welzijn Edison Dagbesteding & Begeleiding

De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel

het, zonder winstoogmerk, begeleiden en verzorgen van personen met een

beperking en het zonodig bieden van al dan niet duurzame opvang en/of huisvesting.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het bieden van geschikte, zinvolle dagbesteding;

– het bieden van begeleiding;

– het (aan)bieden van opleidingen en cursussen;

– het oprichten, in stand houden en beheren van voorzieningen voor personen

met een beperking;

– het samenwerken met personen, instanties en instellingen die een gelijksoortig

dan wel aanvullend doel nastreven;

– het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 • Motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers

 • Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen , re-integratieplaatsen , stageplaatsen en dagbestedingplaatsen.

 • Samenwerking met instanties zoals de gemeente , verslavingzorg e.d.

 • Er wordt gestreefd naar een goede relatie met de klant (centraal staat)

 

2. Toekomst

In 2016 zijn we begonnen met dagbesteding met samen werking met een kringloop

 • Meer dagbesteding
 • Meer vrijwilligers
 • Anbi status
 • Iso certificering ( behaald)

3 Wat hebben we tot op heden bereikt ?

In september 2016 is een kringloopbedrijf opgericht waar wij een samenwerking mee zijn aangegaan. Met name mensen binnen een zorgnetwerk ruimte te bieden voor dagbesteding en Vrijwilligerswerk.

 

4 Werkzaamheden van de Stichting

 

Stichting Welzijn Edison Dagbesteding & Begeleiding

 

zal zich richten op alle handelingen

het bieden van geschikte, zinvolle dagbesteding;

– het bieden van begeleiding;

– het (aan)bieden van opleidingen en cursussen;

– het oprichten, in stand houden en beheren van voorzieningen voor personen met een beperking;

– het samenwerken met personen, instanties en instellingen die een gelijksoortig

dan wel aanvullend doel nastreven;

– het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

de partnerstichting Stichting Inbreng Station Harlingen

heeft te maken hebben met hergebruik van goederen en de bewustwording hieromtrent. Meer dan bij het huidige kringloopbedrijf het geval is, richt de stichting zich op ontmanteling van ingebrachte producten die niet meer te gebruiken zijn. Producten die nog opnieuw te gebruiken zijn en de onderdelen die vanuit de ontmanteling zullen worden aangeboden in de winkel of anderszins worden hergebruikt door ze bijvoorbeeld uit te besteden aan

 het in ontvangst nemen van gebruikte en afgedankte goederen om niet en het vervolgens registreren van de in- en uitgaande goederenstromen

 het telefonisch of persoonlijk (laten) inplannen van het ophalen van deze goederen;

 het ophalen van gebruikte en afgedankte goederen;

 het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze goederen;

 het (mogelijk) repareren van deze goederen;

 het voor verkoop klaarmaken van deze goederen;

 het prijzen, presenteren en verkopen in eigen winkel van deze goederen;

 het scheiden en recyclen van de basisgrondstoffen van niet-verkoopbare goederen;

 het bezorgen van aangekochte goederen naar de klant;

 het mogelijk gaan uitvoeren en verzorgen van huisontruimingen;

 het beheren en administreren van de geldstroom;

 het voeren van een debiteuren- crediteuren en personeelsadministratie;

 beleidsontwikkeling;

 communicatie met klanten, leveranciers, organisaties en omgeving

 uitvoeren van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers;

 begeleiding geven aan medewerkers;

 

5 Inkoopbeleid

Conform de landelijke regelgeving hebben wij niet de intentie om het inkoopbeleid te wijzigen.

 

6 Financiën

Jaarlijks zal een jaarplan met begroting worden opgesteld. Het Financieel beleid is mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering en uitbreiding daarvan. Na afsluiting van het boekjaar zal door een externe boekhoudkantoor binnen 6 maanden een jaarrekening worden opgesteld.

 

7 Vermogen

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen. Er wordt minimaal een kwart jaarloonsom in reserve gehouden om het hoofd te kunnen aan mogelijke tegenvallers en of conjunctuurschommelingen. Een batig saldo zal worden besteed aan de doelstellingen van de stichting.

 

8 Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Het personeel in loondienst wordt beloond volgens de CAO. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

 

9 Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester

Voorzitter: C Folkertsma

Secretaris:

Stichting Welzijn Edison Dagbesteding & Begeleiding

KvK-nummer 65210670

RSIN-nummer 856022081

Stationsweg 6

8861 GA Harlingen