Beleidsplan Stichting Kringloop station Harlingen

Inhoud
Inleiding
Missie, visie en doelstellingen
2.1 Missie
2.2 Visie
2.3 De doelgroep
3. Werkzaamheden van de Stichting
4. Financiën
4.1 De manier waarop de Stichting geld werft
4.2 Vermogen
5 Beloningsbeleid:
5 Het Bestuur

1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan voor het jaar 2016. Dat elke jaar aangepast kan worden. Het document moet gezien als een model dat in ontwikkeling is. Het heeft allemaal doelen en kan steeds concreter gemaakt worden. Naast de contractmedewerkers,

steunt de stichting vooral op de inzet van onze vrijwilligers. Deze situatie willen wij dan ook de komende jaren koesteren en waar mogelijk verder uitbreiden.

Stichting Inbreng Station is in 2016 opgericht en wil hiermee op een bewuste wijze een bijdrage en een concrete invulling wilden leveren aan een schoon milieu door het stimuleren van hergebruik van goederen.

Dit initiatief heeft zich sinds die tijd op allerlei fronten zeer succesvol ontwikkeld. In het bijzonder geldt dit voor, in willekeurige volgorde:

• het aantal vrijwilligers dat zich belangeloos inzet voor de stichting;
• de samenwerking met gemeenten en diverse instanties;
• de hoeveelheid ingezamelde goederen

Stichting Kringloop inbreng station Harlingen is een actieve, enthousiaste, ondernemende en op de deelnemers gerichte organisatie.

Het hebben van werk en of zinvol(le) vrijwilligerswerk of dagbesteding via Stichting welzijn is een belangrijk element in ieders leven, het zorgt voor structuur en geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Een uitdagend(e) en zinvol(le) vrijwilligerswerk of dagbesteding waar men in verbinding staat met elkaar en met veel plezier een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Station Harlingen ondersteunt en begeleidt deelnemers met een (verstandelijke) beperking hierbij. De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen en worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Wij zorgen voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

2. Missie, visie en doelstellingen
Hieronder staat beschreven wat de missie,visie en doelstellingen van de stichting zijn:

2.1. Missie
Stichting inbreng station heeft als missie bieden van tijdelijke of permanente beschermde werkgelegenheid. De beschermde werkgelegenheid wordt geboden aan mensen die het op de vrije arbeidsmarkt niet voor elkaar krijgen, zonder directe steun van de overheid of subsidies. Deze werkgelegenheid bieden wij aan in de volgende vormen;

Stage (Erkend leerbedrijf)
Werkervaringplek
Dagbesteding
Dienstverband
Vrijwilligerswerk

Onze kernwaarden zijn:
Zorgzaam en dichtbij
Werken vanuit het belang van de vrijwilligers en deelnemers
Maatschappelijk verantwoord opereren
Aandacht en ontwikkeling

2.2 Visie
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Groepen mensen kunnen hier niet altijd mee omgaan. De overheid ondersteunt de burger nu nog maar wordt ook steeds minder, en wordt juist voor deze groep mensen moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende maatschappij. Vaak is werken het middel voor deze groep om zich in de maatschappij het hoofd te bieden. Indien de factor “ werk” ontbreekt wordt het gat alleen maar groter en groter. Door zinvol werk en structuur kan deze groep zijn weg in de maatschappij (terug ) vinden. In een klein deel van deze groep is zelfstandig functioneren in de maatschappij en het vinden van werk op vrije arbeidsmarkt door hun problematiek onmogelijk. Ook deze mensen verdienen zinvol werk en kunnen dit bij ons vinden. (Dagbesteding PGB )

Door het aanbieden van dagbesteding door onze partner stichting Welzijn Edison op een zinvolle en plezierige wijze biedt de stichting extra structuur aan het leven van mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer. De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen. Ze worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Door goede begeleiding zorgt de stichting voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Op de dagbesteding kan iedereen zich op zijn of haar eigen niveau onder kwalitatief uitstekende begeleiding ontwikkelen en werken aan persoonlijke doelen om zo meer inhoud te geven aan het eigen leven. De voortgang wordt per deelnemer regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dagbesteding vindt plaats in een setting zonder tijdsdruk waarin deelnemers zich vakmatig en qua sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

2.3. Het doel van de stichting
Het bevorderen van een schoner milieu, een duurzame samenleving, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding van afval.

Het (doen of laten) inzamelen van afvalstoffen die kunnen dienen als grondstoffen.

Herbruikbare goederen worden in onze winkel tegen een geringe en eerlijke prijs verkocht om zo huishoudens met lage inkomens een mogelijkheid te bieden goederen aan te schaffen.

Motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers

Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen , re-integratieplaatsen , stageplaatsen en dagbestedingplaatsen.

Samenwerking met instanties zoals de gemeente, verslavingszorg e.d.

Er wordt gestreefd naar een goede relatie met de klant (centraal staat

Doelgroep:
Mensen met een beperking
Vrijwilligers

Werkzaamheden van de Stichting
Stichting Inbreng Station zal zich richten op alle handelingen die te maken hebben met hergebruik van goederen en de bewustwording hieromtrent. Meer dan bij het huidige kringloopbedrijf het geval is, wil de stichting zich gaan richten op ontmanteling van ingebrachte producten die niet meer te gebruiken zijn. Producten die nog opnieuw te gebruiken zijn en de onderdelen die vanuit de ontmanteling zullen worden aangeboden in de winkel of anderszins worden hergebruikt door ze bijvoorbeeld uit te besteden aan de partnerstichting Welzijn Edison voor dagbestedingprojecten.

 het in ontvangst nemen van gebruikte en afgedankte goederen om niet en het vervolgens registreren van de in- en uitgaande goederenstromen

 het telefonisch of persoonlijk (laten) inplannen van het ophalen van deze goederen;

 het ophalen van gebruikte en afgedankte goederen;

 het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze goederen;

 het (mogelijk) repareren van deze goederen;

 het voor verkoop klaarmaken van deze goederen;

 het prijzen, presenteren en verkopen in eigen winkel van deze goederen;

 het scheiden en recyclen van de basisgrondstoffen van niet-verkoopbare goederen;

 het bezorgen van aangekochte goederen naar de klant;

 het mogelijk gaan uitvoeren en verzorgen van huisontruimingen;

 het beheren en administreren van de geldstroom;

 het voeren van een debiteuren- crediteuren en personeelsadministratie;

 beleidsontwikkeling;

 communicatie met klanten, leveranciers, organisaties en omgeving

 uitvoeren van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers;

 begeleiding geven aan medewerkers;
het bieden van geschikte, zinvolle dagbesteding;
het bieden van begeleiding;
het (aan)bieden van opleidingen en cursussen;
het oprichten, in stand houden en beheren van voorzieningen voor personen met een beperking;
het samenwerken met personen, instanties en instellingen die een gelijksoortig dan wel aanvullend doel nastreven;
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiën
Bestedingsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling. In grondslag is het doel van de stichting mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligers werk te laten verrichten en ook voor mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding te bieden. De ontvangsten zullen verdeeld worden over de begeleiding, het opzetten van activiteiten/projecten en het behouden hiervan.

Vrijwilligers
Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden door vrijwilligers. Het is hierbij wel van essentieel belang dat deze vrijwilligers ook een meerwaarde kunnen zijn. Affiniteit met de doelgroep is hierbij een must. Onze stichting telt ondertussen 7 vrijwilligers.

4.1 De manier waarop de Stichting geld werft
De eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeengebrachte of te brengen bedragen:
bijeengebrachte goederen;
de inkomsten en revenuen uit activiteiten van de stichting en uit de exploitatie van haar bezittingen;subsidies, sponsorgelden en donaties;
verkrijgingen krachtens gift, schenking, legaat of erfstelling;
vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties; alle andere verkrijgingen en baten.
Herbruikbare goederen worden in onze winkel tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen.

4.2 Vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen. Er wordt minimaal een kwart jaarloonsom in reserve gehouden om het hoofd te kunnen aan mogelijke tegenvallers en of conjunctuurschommelingen. Een batig saldo zal worden besteed aan de doelstellingen van de stichting

5. Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Het personeel in loondienst wordt beloond volgens de CAO. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding

6. Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester
Voorzitter: C Folkertsma
Secretaris:

Overzicht gegevens
KvK-nummer: 66838010
RSIN-nummer: 856718737

Stichting Kringloop Inbreng station Harlingen
Stationsweg 6
8861 GA Harlingen